Kategoria Schody

Przygotowanie podłoża

Kategoria: Budowa domu, Schody

Przy robotach tynkarskich należy wykonać kolejno następujące podstawowe czynności: – przygotować podłoże pod tynk, – wyznaczyć powierzchnię tynku, – nanieść kolejne warstwy tynku (obrzutkę, narzut i gładź), – wykończyć tynki. Jednym z warunków wykonania dobrych i trwałych tynków jest staranne przygotowanie podłoża. Odpowiednie podłoże to takie, które: – zapewnia dobrą przyczepność zaprawy, – jest trwałe, sztywne i nie zmienia wymiarów w czasie użytkowania, – jest równe, tzn. nie wymaga pogrubienia (nadkładania) tynku. Przyczepność tynku do podłoża zależy od jego powierzchni i stopnia zawilgocenia. Powierzchnia podłoża nie powinna być zbyt gładka, dlatego ścian przeznaczonych pod tynki nie muruje się na pełne spoiny, a gładkie powierzchnie betonowe powinno się ponacinać przecinakiem. Powierzchnie pod tynk powinny być dokładnie oczyszczone szczotkami i obmyte z kurzu, który stanowi warstwę izolującą tynk od muru i powoduje odpadanie tynku. Usunąć również należy zaprawę pozostałą po murowaniu, tłuste plamy i wszelkie inne zanieczyszczenia, przede wszystkim sadzę.

Posadowienie schodów zewnętrznych

Kategoria: Schody

Posadowienie schodów zewnętrznych wymaga spełnienia tych samych warunków co posadowienie budynku. Spód fundamentu schodów zewnętrznych, betonowych czy kamiennych, posadowionych na gruncie, powinien leżeć poniżej poziomu przemarzania gruntu w danej okolicy. Aby zmniejszyć zużycie betonu, jaki jest potrzebny do wypełnienia określonej głębokości wykopu pod schody, można dolną warstwę fundamentu, do poziomu 30-f-50 cm poniżej terenu, wykonać w postaci tzw. poduszki piaskowej, żwirowej lub kamiennej. Przy wykonywaniu monolitycznych schodów zewnętrznych (tak stopni, jak i spoczników) należy pamiętać o uwzględnieniu 1 – 2% spadku na stopniach w kierunku zewnętrznym – to ważne w tym wypadku. Wykończenie schodów przez wykonanie cokolików, zarówno w schodach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stanowiących ich boczne wykończenie od strony ścian; cokoliki wykonuje się o wysokości 5-MO cm; zaleca się zarówno cokoliki, jak i posadzkę spoczników wykonywać z tych samych lub podobnych materiałów co stopnie schodowe.

Płyty główne

Kategoria: Schody

Płyty główne W związku z tym, że płyty główne stanowią podstawowy element konstrukcyjny schodów, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie w belce lub płycie spocznika. Po ułożeniu zbrojenia przygotowujemy mieszankę betonową o konsystencji plastycznej o klasie ustalonej w projekcie budynku (najczęściej stosowany jest beton klasy B15). Układanie mieszanki betonowej zaczyna się od dołu danego biegu kolejnymi stopniami ku górze, ze zwróceniem uwagi na konieczność przestrzegania szczelnego wypełniania formy schodów betonem. Przy betonowaniu należy obserwować, czy beton nie rozsadza skrzyni biegowej, czy stojaki (stemple) rusztowania nie osiadają lub nie przekrzywiają się, czy kliny i gwoździe nie puściły itp. Wszystkie uszkodzenia deskowania powstające w czasie betonowania trzeba niezwłocznie usunąć. W betonowanych schodach pozostawić otwory dla zamocowania balustrady. Ułożony beton należy w okresie twardnienia (ok. 2 tygodni) odpowiednio pielęgnować (szczegółowe informacje an temat schnięcia betonu są zawarte w innym artykule).

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody z biegami wspornikowymi składają się ze stopni i cienkiej dolnej płyty. Brzegi schodów są utwierdzone jednym końcem w murze oraz połączone z żelbetowymi belkami spocznikowymi. Zbrojenie takich schodów składa się: – ze zbrojenia stopni trzema prętami stalowymi średnicy 8^-10 mm, umieszczonymi przy nosku podnóżka; – ze zbrojenia płyty dolnej, tj. prętów głównych i rozdzielczych; pręty główne układa się prostopadle, a rozdzielcze równolegle do ściany; pręty rozdzielcze biegów wchodzą w belki spoczników. Zamocowanie biegów w murze uzyskuje się za pośrednictwem belki żelbetowej szerokości 18 cm -przy biegu 1,0 m, oraz 25 cm – przy szerokości biegu od 1,0 do 1,5 m. Belka taka powinna być wykonana równocześnie ze wznoszeniem murów. Do rozdeskowania schodów można przystąpić co najmniej po 14 dobach twardnienia betonu. Rozbiórkę deskowania zaczynamy od usunięcia stojaków, następnie usuwamy rygle, policzki, zastawki, a w końcu skrzynię płyty biegowej – wszystko w odpowiedniej kolejności, aby ewentualnie nie naruszyć konstrukcji.

Deskowanie schodów

Kategoria: Schody

Deskowanie schodów Podstawowymi elementami deskowania schodów monolitycznych płytowych jest skrzynia płyty biegowej oparta na stemplowaniu oraz deski policzkowe i zastawki. Najpierw wykonuje się skrzynię płyty biegowej i układa zbrojenie, a potem formuje się kształt schodów z zachowaniem jednakowej wysokości stopni w biegu. Ważną czynnością zapewniającą prawidłowe wykonanie schodów jest ich rozrysowanie. Na podstawie rysunków konstrukcyjnych z projektu technicznego rozrysowuje się rysunek roboczy, wg którego nanosi się wymiary wprost na deski, w skali 1:1. Po wykonaniu deskowania schodów układa się w nim i montuje zbrojenie ściśle wg projektu technicznego. Płytę nośną zbroi się: – prętami głównymi (zbrojenie główne) wzdłuż biegu, układanymi u spodu płyty biegowej, – prętami rozdzielczymi, układanymi prostopadle do zbrojenia głównego płyty. Natomiast zbrojenie główne płyt spocznikowych układa się zarówno u góry, jak i u dołu płyty spocznikowej i łączy je ze zbrojeniem głównym biegu schodowego. Przyścienny bieg płyty powinien być oddzielony od muru papą.